پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1388

زبانم در دهان بــــاز بسته است

نمی دانم چه می خواهم بگـــــــویم!...                                                               زبانم در دهان بــــــاز بسته استدر تنـــگ قفــــس باز است ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 25 بازدید