# شعر

زبانم در دهان بــــاز بسته است

نمی دانم چه می خواهم بگـــــــویم!...                                                               زبانم در دهان بــــــاز بسته استدر تنـــگ قفــــس باز است ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 26 بازدید